Põhikiri

Mittetulundusühing
Vääna-Jõesuu Külaselts
PÕHIKIRI

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing nimetusega Vääna-Jõesuu Külaselts (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute, demokraatlikel põhimõtetel ja avalikes huvides tegutsev ühendus.
1.2. Seltsi tegevuspiirkonnaks on Harku valla Vääna-Jõesuu kant, kuhu kuuluvad järgmised külad: Vääna-Jõesuu, Viti, Naage ja Liikva.
1.3. Seltsi asukoht on Hiie tee 21, Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, 76909 Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.4. Oma tegevuses juhindub Selts Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.5. Mittetulundusühing on loodud 16. märtsil 2009.aastal Viti mõisas.

2. SELTSI EESMÄRK JA ÜLESANDED

2.1. Seltsi tegevuse eesmärgiks on Vääna-Jõesuu kandi seltsielu taaselustamine, looduse ja kultuuripärandi säilitamine ja kandi harmoonilisele arengule kaasaaitamine; sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise infrastruktuuri edendamine ning piirkonna elanike huvide esindamine ja kaitsmine.
2.2. Tegevuse eesmärgist tulenevalt on Seltsil järgmised ülesanded:
2.2.1. külaliikumisteabe ja programmiliste rahastamisvõimaluste hankimine ja levitamine külakogukonnale;
2.2.2. piirkonna arenguprioriteetide määratlemine, arengukava koostamine ning selles kajastatud tegevuste elluviimine;
2.2.3. koostöö edendamine ja ettepanekute tegemine kohalikule omavalitsusele külakogukonda ja tema elukeskkonda puudutavates küsimustes;
2.2.4. piirkonna vabaajakeskuse väljaarendamine;
2.2.5. kandi ajaloo uurimisele, kogumisele ja jäädvustamisele kaasaaitamine;
2.2.6. kogukonna arengule kaasa aitavate ürituste, kursuste, koolituste ja infopäevade korraldamine ja vahendamine;
2.2.7. säästva arengu, heakorra ning loodushoiu põhimõtete realiseerimine;
2.2.8. igakülgse koostöö arendamine teiste sarnase eesmärgiga ühenduste ja organisatsioonidega nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

3. SELTSI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA VÄLJAASTUMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.
3.2. Peale asutajaliikmete võib Seltsi liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab seltsi juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja ja tasub seltsi üldkoosoleku poolt kinnitatud liikmemaksu.
3.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
3.4. Seltsist välja astumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Väljaastumise otsus võetakse vastu juhatuse poolt lihthäälteenamusega avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul. Lahkuv Seltsi liige on kohustatud likvideerima oma võlgnevused Seltsi ees.
3.5. Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega, kui:
3.5.1. Seltsi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
3.5.2. rikub korduvalt Seltsi põhikirja või kahjustab Seltsi mainet olulisel määral;
3.5.3. on esitanud Seltsi liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Seltsi liikmeks ei ole õiguspärane;
3.6. Seltsi liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui seda toetab 2/3 juhatuse liikmetest.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Seltsi liikmel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;
4.1.2. olla valitud Seltsi juhatuse ja muude organite liikmeks;
4.1.3. osaleda seltsi tegevuses ja kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi;
4.1.4. saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta;
4.1.5. teha ettepanekuid Seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
4.2. Seltsi liige on kohustatud:
4.2.1. aktiivselt osa võtma Seltsi tegevusest;
4.2.2. järgima Seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ja Seltsi teiste organite otsuseid;
4.2.3. tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks Seltsi liikmemaksu;
4.2.4. teatama Seltsi juhatusele Seltsi liikmete arvestuse pidamiseks ja Seltsi tegevust puudutava info edastamiseks oma kontaktandmed. Kontaktandmete muutumiselteavitama juhatust sellest 1 kuu jooksul;
4.2.5. heastama Seltsi varale tekitatud kahju;
4.2.6. hoidma ja kaitsma Seltsi nime ja mainet.

5. ÜLDKOOSOLEK

5.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on Seltsi üldkoosolek, milles igal Seltsi liikmel on üks hääl.
5.2. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on lisaks seaduses sätestatule:
5.2.1. juhatuse liikmete arvu määramine; juhatuse valimine ja selle tagasikutsumine;
5.2.2. revisjonikomisjoni valimine ja tagasikutsumine;
5.2.3. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;
5.2.4. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusseadustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
5.2.5. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Seltsi teiste organite pädevusse.
5.3. Seltsi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
5.3.1. aastaaruande kinnitamiseks;
5.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest;
5.3.3. muudel juhtudel, kui seda nõuavad Seltsi huvid.
5.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab seltsi juhatus vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist avaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale seltsi liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate (e-post). Seltsi liikmed võivad täiendavaid punkte päevakorda lisada, ainult mitte hiljem, kui kolme päeva pärast üldkoosoleku teate kättesaamist.
5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle 1/3 Seltsi liikmetest või nende esindajatest. Juhul, kui üldkoosolekule ilmub vähem kui 1/3 seltsi liikmetest või nende esindajatest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem nädala ja kõige hiljem kolme nädala jooksul. Teistkordne Seltsi üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
5.6. Seltsi eesmärgi muutmiseks on tarvilik üldkoosoleku 9/10 liikmete häältest.
5.7. Seltsi põhikirja muutmiseks ja seltsi tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosolekul osalenud liikmete või nende esindajate üle 2/3 häälteenamus.

6. JUHATUS

6.1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt kolm kuni seitse (3-7)
liiget. Juhatus valib enda seast juhatuse esimehe.
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
6.3. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes.
6.4. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab viisteist tuhat (15000) eurot,
sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.
6.6. Juhatuse liikmele võib maksta tasu.

7. SELTSI JÄRELVALVE

7.1. Seltsi majandustegevuse ning vara seisundi kontrollimiseks nimetab seltsi üldkoosolek
kolmeks aastaks revisjonikomisjoni, mis koosneb ühest kuni kolmest (1-3) liikmest.
7.2. Revisjonikomisjon on aruandekohuslane ainult üldkoosoleku ees.
7.3. Revisjonikomisjonil on õigus osaleda juhatuse koosolekul hääleõiguseta.

8. SELTSI MAJANDUSTEGEVUS JA SELTSI VARA

8.1. Selts peab raamatupidamise arvestust ja maksab õigusaktidega sätestatud korras makse.
8.2. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
8.3. Seltsi rahalised vahendid moodustuvad:
8.3.1. liikmemaksudest;
8.3.2. sihtotstarbelistest eraldistest;
8.3.3. tulust, mis saadakse Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste teenuste osutamisest ja ürituste korraldamisest;
8.3.4. riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt lepinguga üleantavast varast;
8.3.5. kodu- ja välisriikide füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest, sponsorlusest ning muudest seadusega lubatud laekumistest.

9. ÜHINEMINE. JAGUNEMINE. LIKVIDEERIMINE

9.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
9.2. Seltsi likvideerijaks on Seltsi üldkoosolek punktis 5.6 nimetatud viisil või Seltsist kõrgemalseisvad organid.
9.3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingu üldkoosoleku poolt Vääna-Jõesuu koolis 24. mail 2017. aastal.